Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 02-05-2023 (20η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 27-04-2023
Αριθ. πρωτ. 7054
Αριθ. Συνεδρ.: 20η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 2η του μηνός Μαΐου  έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 19/2023 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 2022».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

4.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

5.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «Ασφάλεια παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2023».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος