Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 08-05-2023 (21η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 04-05-2023
Αριθ. πρωτ. 7502
Αριθ. Συνεδρ.: 21η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 8η του μηνός Μαΐου  έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α Τριμήνου 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

3.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

4.«Περί επαναδημοπράτησης ή μη του έργου ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ¨, έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης, εκτιμώμενης αξίας 894,822.35 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

5.«Περί προσκύρωσης καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία με ΑΟ03 στο ΟΤ25 στα πλαίσια της 2ης Πράξης Εφαρμογής του οικισμού Σκάλας Ραχωνίου του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Σωτηρέλη Θωμαή)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος