Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 15-05-2023 (22η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 11-05-2023
Αριθ. πρωτ. 8049
Αριθ. Συνεδρ.: 22η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 15η του μηνός Μαΐου  έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί καθορισμού όρων διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτων για χρήση ως χώρου στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή Όρμου Σκάλα Πρίνου».
(Εισηγητής: Κα Βερζαμάνη Ευδοξία)

4.«Περί σύστασης παγίας προκαταβολής Δήμου Θάσου και Κοινοτήτων Δήμου Θάσου έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

5.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

6.«Περί έγκρισης ή μη της μελέτης του έργου «Εναπομείνασες Εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ‘’ιρλανδικής διάβασης’’ επί της παλαιάς χάραξης της Εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα»» προϋπολογισμού 475.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

7.«Περί Εξουσιοδότησης δικηγόρων για άσκηση αγωγής από Δήμο Θάσου και Δ.Ε.Υ.Α Θάσου κατά ΤΜΕΔΕ».
(Εισηγητής: Κα Μαύρου Αργυρώ)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος