Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 23-05-2023 (23η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 19-05-2023
Αριθ. πρωτ. 8876
Αριθ. Συνεδρ.: 23η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 23η του μηνός Μαΐου  έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 19/2023 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού στην περιοχή του ΟΤ87».
(Εισηγητής: Κα Σωτηρέλη Θωμαή)

4.«Περί παραλαβής-έγκρισης της μελέτης με τίτλο Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου: «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

5.«Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2023 – 2024».

(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)
6.«Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών (Έτοιμο σκυρόδεμα)».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

7.«Περί κατάρτισης των όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, για το έτος 2023, σύμφωνα με την αριθ. 38609ΕΞ2023 κοινή απόφαση υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1432/10-3-2023 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
(Εισηγητής: Κα Δρακόντου Σωτηρία)

8.«Περί αποδοχής ή μη της χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας σύμφωνα με τον αρ. πρωτ. του έγγραφου 44676/18-05-23 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

9.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος