Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 10-05-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 06-05-2021
Αριθ. πρωτ. 6679
Αριθ. Συνεδρ.: 24η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 10η του μηνός  Μαΐου  έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί Υποβολής ή μη αίτησης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ», Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», Κωδικός Πρόσκλησης ΑΜΘ08, για την ένταξη της πράξης «Διευθέτηση τμήματος κεντρικού χειμάρρου στην Κοινότητα Λιμεναρίων Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

2. «Περί έγκρισης ή μη της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων Δήμου Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3. «Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια διαξονικού φορτηγού ανατρεπόμενου με γερανό και αρπάγη» στα πλαίσια του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

4. «Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

5. «Περί εξέταση της αίτησης του κ. Κωνσταντίνου Συκούδη για ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματος του στη Σκ. Ραχώνι Θάσου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος )

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος