Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 12-06-2023 (26η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 08-06-2023
Αριθ. πρωτ. 10428
Αριθ. Συνεδρ.: 26η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 12η του μηνός Ιουνίου  έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί κατακύρωσης των πρακτικών της δημοπρασίας 07-06-23 για την εκμίσθωση χώρων του αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Στρατηγέντας Σωτηρίος)

3.«Περί καθορισμού όρων διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση κτιρίου για στέγαση ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ και των υπηρεσιών του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Βερζαμάνη Ευδοξία)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος