Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 09-06-2023 (27η Συνεδρίαση – Έκτακτη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 09-062023
Αριθ. πρωτ. 10600
Αριθ. Συνεδρ.:27η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 9η  του μηνός  Ιουνίου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω:

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ )

1.«Περί παράτασης ή μη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Θάσου (Έτοιμο Σκυρόδεμα».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.
Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:

Το θέμα τίθεται προ ημερήσιας διάταξης, διότι κρίνεται αναγκαία η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Θάσου (Έτοιμο Σκυρόδεμα)» καθώς στις 06/06/2023 εκδόθηκε το με Α.Π. 27099 ΕΞ 2023 έγγραφο από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 06.06.2023».

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος