Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 20-06-2023 (28η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 16-06-2023
Αριθ. πρωτ. 11050
Αριθ. Συνεδρ.: 28η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 20η του μηνός Ιουνίου  έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με ΑΟ 03 του ΟΤ 56Α στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Σωτηρέλη Θωμαή)

3.«Περί καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στις ιδιοκτησίες με κωδικό κτηματογράφησης 011652 και 011653 στην περιοχή του ΟΤ128Α του οικισμού Λιμεναρίων Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Σωτηρέλη Θωμαή)

4.«Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

5.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ & ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤHΣ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

6.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Θάσου (Έτοιμο Σκυρόδεμα)».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

7.«Περί κατακύρωσης των πρακτικών της δημοπρασίας 14-06-23 για την εκμίσθωση χώρων του αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Δρακόντου Σωτηρία)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος