Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 03-07-2023 (30η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 29-06-2023
Αριθ. πρωτ. 11911
Αριθ. Συνεδρ.: 30η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 3η του μηνός Ιουλίου  έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

3.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

4.«Περί έγκρισης ή μη της μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ (ΟΤ 62-OΤ 63)» προϋπολογισμού 41.244,94€ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

5.«Περί έγκρισης ή μη των Τευχών Δημοπράτησης, των όρων της Διακήρυξης και υλοποίησης του έργου «Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Καλλιράχης του Δήμου Θάσου» με κωδικό ΟΠΣ 5034841 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020».
(Εισηγητής: Κα Μαύρου Αργυρώ)

6.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

7.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικού ΙΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Θάσου (Έτοιμο Σκυρόδεμα)».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος