Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 24-07-2023 (33η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 20-07-2023
Αριθ. πρωτ. 13367
Αριθ. Συνεδρ.: 33η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 24η του μηνός Ιουλίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’ και έγκρισης ή μη της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. (α) του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

3.«Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β Τριμήνου 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

4.«Περί έγκρισης ή μη των Τευχών Δημοπράτησης, των όρων της Διακήρυξης και υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο ¨Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας – Ποταμιάς» Α/Α 2 της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5181354¨ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020», συνολικού προϋπολογισμού 286.902,00€ πλέον ΦΠΑ 24%».
(Εισηγητής: Δ.Ε.Υ.Α.Θ)

5.«Περί συνδιοργάνωσης ή μη πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (κινηματογραφικών προβολών ταινιών) του Δήμου Θάσου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Γλαύκος», τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποταμιάς Θάσου «Πολύγνωτος Βαγής» και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Θεολόγου- Ποτού Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

6.«Περί συνδιοργάνωσης ή μη της ετήσιας εκδήλωσης «Ημέρες Ποντιακού Πολιτισμού» του Δήμου Θάσου με τον Σύλλογο Ποντίων «Διογένης ο Συνωπεύς».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

7.«Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (δράση 5.1) – Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών (δράση 5.2)».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

8.«Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

9.« Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος