Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 18-05-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 14-05-2021
Αριθ. πρωτ. 7194
Αριθ. Συνεδρ.: 26η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 18η του μηνός  Μαΐου  έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. «Έγκριση αιτήματος αντικατάστασης συμβατικού εξοπλισμού προϊόντων FUJITSU με DELL, επί της τροποποιημένης σύμβασης προμηθείας με αριθμ. 2074/16-02-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008159263 2021-02-18)».
(Εισηγητής: Δ.E.Y.A ΘΑΣΟΥ)

3. «Περί έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΘΑΣΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Δ.E.Y.A ΘΑΣΟΥ)

4. «Περί έγκρισης ή μη της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Δ.E.Y.A ΘΑΣΟΥ)

5. «Περί αποδοχής ή μη αίτησης σπουδαστή για πρακτική άσκηση στο Δήμο Θάσου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

6. «Περί ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης με τίτλο ‘’ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

7. «Περί Εξειδίκευση Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 22/2021 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

8. «Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Καραγιάννη Βασιλεία)

9.«”Περί Αποδοχής ή μη των όρων συμμετοχής και υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12»”».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

10. « Περί Αποδοχής ή μη των όρων συμμετοχής και υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

11. «Περί έγκρισης ή μη σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την κατάρτιση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης με τίτλο: «ThaSOS-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΣΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

12. «Περί έγκρισης παραλαβής ή μη της μελέτης με τίτλο: “ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΠΕ ΘΑΣΟΥ ”».
(Εισηγητής: Ραφαήλ Ειρήνη)

13. «Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια «Ασφαλτικών Δήμου Θάσου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω έκτακτης ανάγκης».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

14. «Περί έγκρισης ή μη μετάβασης του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕΙΧ141875 για υπηρεσιακούς λόγους εκτός νομού».
(Εισηγητής: Στύλογλου Μιλτιάδης)

15. «Περί ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης με τίτλο ‘’ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος )

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος