Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 05-09-2023 (38η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 01-09-2023
Αριθ. πρωτ. 16052
Αριθ. Συνεδρ.: 38η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 5η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί καθορισμού όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ελαιοκτήματος του Δημοτικού Σχολείου Μαριών, περιοχή Άϊ Γιάννης εκτάσεως 3.755 τ.μ. με 83 ελαιόδεντρα».
(Εισηγητής: Κα Βερζαμάνη Ευδοξία)

3.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

4.«Περί ορισμού επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 για το υποέργο 2 με τίτλο ¨Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας – Ποταμιάς» Α/Α 2 της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5181354¨ συνολικού προϋπολογισμού 286.902,00€ πλέον ΦΠΑ 24%».
(Εισηγητής: Κα Μαύρου Αργυρώ)

5.«Περί α) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου β)κατάρτισης του σχεδίου της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

6.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 19/2023 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

7.«Περί εγκρίσεων των υπ΄αριθμ. πρωτ. 9936/01-06-23, 9937/01-06-23 Αποφάσεων απ΄ ευθείας αναθέσεως του Δημάρχου Θάσου.
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος