Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 18-09-2023 (39η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 14-09-2023
Αριθ. πρωτ. 16877
Αριθ. Συνεδρ.: 39η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου ‘’ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ & ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤHΣ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

3.«Περί άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής (κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 5027/2023) Ενώπιον του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

4.«Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού ή μη των όρων διακήρυξης της «Προμήθειας ασφαλτικών».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

5.«Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού ή μη των όρων διακήρυξης της «Προμήθειας οικοδομικών υλικών (έτοιμο σκυρόδεμα)».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

6.« Περί Εξειδίκευσης πίστωσης για τη βράβευση των πέντε (5) πρώτων σε βαθμολογία υποψηφίων της Θάσου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος