Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 03-10-2023 (41η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 29-09-2023
Αριθ. πρωτ. 17828
Αριθ. Συνεδρ.: 41η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 3η του μηνός Οκτώβριος έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 19/2023 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος )

4.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ04 στο ΟΤ97 του οικισμού Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Σωτηρέλη Θωμαή)

5.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου ‘ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

6.«Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

7.«Περί αποδοχής ή μη ένταξης της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002737 στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» και αποδοχής χρηματοδότησης».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

8.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος