Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 09-10-2023 (42η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 05-10-2023
Αριθ. πρωτ. 18604
Αριθ. Συνεδρ.: 42η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 9η του μηνός Οκτώβριου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης ή μη των Τευχών Δημοπράτησης, των όρων της Διακήρυξης και υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας – Ποταμιάς» Α/Α 1 της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5181354 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020», συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%».
(Εισηγητής: Κος Περζαμάνης Ιωάννης)

3.«Περί έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2020 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Δρακόντου Σωτηρία)

4.«Περί εξέτασης αιτήματος του οικονομικού φορέα ENVITEC A.E. που υπεβλήθη, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Έργων Διάθεσης Εκροών Οικισμού Πρίνου, Δήμου Θάσου (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 203801)».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

5.«Περί ορισμού επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 για το υποέργο 3 με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: ¨Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και Έργων Διάθεσης Εκροών Οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου¨» στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ 5154173, συνολικού προϋπολογισμού 400.087,12 € με ΦΠΑ 24%».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

6.«Περί ορισμού επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 για το υποέργο 1 με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 7.900.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος