Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 31-10-2023 (44η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 27-10-2023
Αριθ. πρωτ. 20381
Αριθ. Συνεδρ.: 44η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 31η του μηνός Οκτώβριου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί ορισμού εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμου Θάσου και ΔΕΥΑ Θάσου στο πλαίσιο υλοποίηση 3 (τριών) έργων».
(Εισηγητής: Κα Μαύρου Αργυρώ)

3.«Περί εγκρίσεως ή μη των πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος της μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου κτιρίου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Θάσου και συγκεκριμένα του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ”».
(Εισηγητής: Κα Βερζαμάνη Ευδοξία)

4.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια λιπαντικών Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

5.«Περί άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής (κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 5027/2023) Ενώπιον του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

6.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος