Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 14-11-2023 (46η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 10-11-2023
Αριθ. πρωτ. 22138
Αριθ. Συνεδρ.: 46η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 14η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

4.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 19/2023 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

5.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

6.«Περί μίσθωσης ή μη Ι.Χ. αυτοκινήτου για τις ανάγκες της κινητής μονάδας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

7.«Περί συνδιοργάνωσης ή μη χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Δήμου Θάσου με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

8.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (δράση 5.1) – Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών (δράση 5.2)».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

9.«Περί τροποποίησης ή μη της αριθ. 197/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

10.«Περί τροποποίησης ή μη της αριθ. 198/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

11.«Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος