Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 11-12-2023 (53η Συνεδρίαση – Έκτακτη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 11-122023
Αριθ. πρωτ. 25559
Αριθ. Συνεδρ.: 53η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 11η του μηνός  Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ .στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω:

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ )

1.«Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας – Ποταμιάς».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.
Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:
Λόγω του υπ’ αριθμ. 25490/11-12-2023 αιτήματος του οικονομικού φορέα ‘’Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.’’ που ζητά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, κατά τουλάχιστον 15 ημέρες για τους λόγους που εξηγεί στο εν λόγω αίτημα.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος