Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 28-05-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 24-05-2021
Αριθ. πρωτ. 7632
Αριθ. Συνεδρ.: 28η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 28η του μηνός  Μαΐου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Κατάρτιση των όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, για το έτος 2021 και 2022, σύμφωνα με την αριθ. 47458ΕΞ2020 κοινή απόφαση υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2. «Περί έγκρισης ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Δ.Ε.Υ.Α ΘΑΣΟΥ)

3. «Περί αποδοχής ή μη της Χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου από το ΠΑΑ 2014-2020 της Πράξης “Συντήρηση και καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών δασών του Δήμου Θάσου” (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0021836275)».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4. «Περί αποδοχής ή μη της Χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου από το ΠΑΑ 2014-2020 της Πράξης “Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου ” (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0021837876)».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

5. «Περί κατάρτισης του σχεδίου της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος