Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 22-12-2023 (56η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 18-12-2023
Αριθ. πρωτ. 26452
Αριθ. Συνεδρ.: 56η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 22η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

3.«Περί αποδοχής ή μη κατανομής ποσού του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

4.« Περί κατάρτισης του σχεδίου της 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

5.«α)«Περί εγκρίσεως των πρακτικών και κατκύρωση του αποτελέσματος της άγονης πλειοδοτικής και επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ελαιοκτήματος Δημοτικού Σχολείου Μαριών περιοχή Άϊ Γιάννης εκτάσεως 3.755 τ.μ. με 83 ελαιόδεντρα.».
Β) Εξέταση της έγγραφης Αίτησης προσφοράς του Σαλονίκα Ευάγγελου του Δημητρίου για την μίσθωση του ανωτέρω ελαιοκτήματος».
(Εισηγητής: Κα Βςρζαμάνη Ευδοξία)

6.«Περί έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

7.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος