Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 04-06-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 31-05-2021
Αριθ. πρωτ. 8056
Αριθ. Συνεδρ.: 31η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 4η του μηνός  Ιουνίου  έτους 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘’ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

2. «Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘’ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ–ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

3. «Περί έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία, «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου, ΔΗ.Κ.Ε.Θ.».
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Θ.)

4. «Περί έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1ου τριμήνου 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ)

5. «Περί εξέταση της αίτησης του κ. Κωνσταντίνου Συκούδη για ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματος του στη Σκ. Ραχώνι Θάσου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος