Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 07-06-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 03-06-2021
Αριθ. πρωτ. 8253
Αριθ. Συνεδρ.: 32η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 7η του μηνός  Ιουνίου  έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια διαξονικού φορτηγού ανατρεπόμενου με γερανό και αρπάγη» στα πλαίσια του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

2. «Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

3. «Περί υποβολής ή μη πρότασης για την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση υπέργειων συστημάτων κάδων Γωνιών Ανακύκλωσης, Σύστημα Ζύγισης κάδων σε υπάρχον απορριμματοφόρο, Συλλογή Ανακυκλώσιμων Ρευμάτων με ΔσΠ (Διαλογή στην Πηγή), Προμήθεια συρμού απορριμμάτων (τράκτορα με ημιρυμουλκούμενο όχημα με συμπίεση)» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Αποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 και αποδοχής των όρων της πρόσκλησης».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4. «Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση υπέργειων συστημάτων κάδων Γωνιών Ανακύκλωσης, Σύστημα Ζύγισης κάδων σε υπάρχον απορριμματοφόρο, Συλλογή Ανακυκλώσιμων Ρευμάτων με ΔσΠ (Διαλογή στην Πηγή), Προμήθεια συρμού απορριμμάτων (τράκτορα με ημιρυμουλκούμενο όχημα με συμπίεση)» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Αποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 και αποδοχής των όρων της πρόσκλησης».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

5. «Περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ασφαλτικών Δήμου Θάσου, μετά από προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω έκτακτης ανάγκης».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος