Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 18-06-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 14-06-2021
Αριθ. πρωτ. 8923
Αριθ. Συνεδρ.: 33η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 18η του μηνός  Ιουνίου  έτους 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Μαντέχου Δέσποινα)

3. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ».
(Εισηγητής: Πατήρας Νικόλαος)

4. «Περί Εξειδίκευση Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 22/2021 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

5. « Περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου)

6. «Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Καραγιάννη Βασιλεία)

7. «Περί κατάρτισης του σχεδίου της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος