Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» 20-7-2020

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

         Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

          ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

  

                                                                                                                            Θάσος, 16 -7-2020

                                                                                                                            Αριθ. πρωτ. : 7840

                                                                                                                            Αριθ. Συνεδρ.:25η

 

     ΠΡΟΣ

     Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18  )».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 20η του μηνός Ιουλίου  έτους 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 1. «Λήψη απόφασης για ορισμό́ πληρεξούσιου δικηγόρου για την πλήρη προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου Θάσου κατά των εταιρειών «ENERGA POWER TRADING» και «HELLAS POWER».

( Εισηγητής :  Δήμαρχος  )

 

 1. «Αναμόρφωσης  (2ης) του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ Δήμου Θάσου ».

( Εισηγητής :  Πρόεδρος )

 

 1. «Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του έργου ‘’Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο δρόμο από τον Πρίνο προς το Καζαβήτι’’».

( Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης  )

 

 1. «Περί ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ‘’Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο δρόμο από τον Πρίνο προς το Καζαβήτι’’».

( Εισηγητής :  Ο ΑντιδήμαρχοςΤεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης  )

 

 1.  «Περί παραλαβής-έγκρισης της μελέτης ‘’ΧΥΤΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΠΕ ΘΑΣΟΥ».

( Εισηγητής :  Ο ΑντιδήμαρχοςΤεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης  )

 

 1. «Περί αποδοχής ή μη χρηματοδοτήσεων και κατάρτιση σχεδίου της 10ηςαναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικ έτους 2020».

     ( Εισηγητής :  Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κυριακίδης Ελευθέριος