Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 22-06-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 18-06-2021
Αριθ. πρωτ. 9288
Αριθ. Συνεδρ.: 35η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 22η του μηνός  Ιουνίου  έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. « Περί έγκριση ή μη Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: « Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

2. « Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος για την έκδοση απόφασης ένταξης του υποέργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου» της Πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα αποχέτευσης» ΟΠΣ 5007724».
(Εισηγητής: Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)

3. «Περί έγκρισης προσωρινής διακοπής εργασιών λόγω έναρξης τουριστικής περιόδου και Έγκριση υποβολής αιτήματος παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου – Β’ Φάση».
(Εισηγητής: Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)

4. «Περί έγκρισης μετάβασης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου, καθώς και των υπαλλήλων που το συνοδεύουν».
(Εισηγητής: Μιλτιάδης Στύλογλου)

5. «Περί αποδοχής ή μη των ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

6. «Περί σύναψης ή μη, συμβάσεων μίσθωσης έργου συνολικά ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θάσου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ‘’ Adrion Cultural Heritage Collections Network – ADRINETBOOK” του προγράμματος ΙΝΤΕRREG V-B Adriatic – lonian Cooperation 2014-2020, στο οποίο ο Δήμος Θάσου είναι εταίρος».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος