Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 06-07-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 02-07-2021
Αριθ. πρωτ. 10286
Αριθ. Συνεδρ.: 37η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 6η του μηνός  Ιουλίου  έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. «Περί εγκρίσεως ή μη απολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου)

3. «Περί έγκρισης ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

Ο Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Στρατηγέντας Σωτήριος