Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 12-07-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 08-07-2021
Αριθ. πρωτ. 10634
Αριθ. Συνεδρ.: 38η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 12η του μηνός  Ιουλίου  έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. « Περί ετήσιου Προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

3. « Περί έγκρισης ή μη Πρακτικού Ια διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: « Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Πότου ».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

4. «Περί τροποποίησης της με αριθμ. 153/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής “Περί αποδοχής δωρεάς οριστικής μελέτης για το Έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου”».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

5. « Περί έγκρισης ή μη αποδοχής χρηματοδότησης και όρων ένταξης των χρηματοδοτήσεων 1. Ποσού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενης της δαπάνης του ΦΠΑ), σε βάρος του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ87200000 της ΣΑΕ 872, και διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασης της στο Δήμο Θάσου για τη χρηματοδότηση του έργου << Επανακατασκευή κατεστραμμένων τοιχείων αντιστήριξης στην περιοχή Κάστρο Λιμεναρίων Δήμου Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης(θεομηνία) που προέκυψε από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2019 ».
2. Ποσού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ), σε βάρος του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ87200001 της ΣΑΕ 872, και διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασης της στο Δήμο Θάσου για τη χρηματοδότηση του έργου << Επανακατασκευή κατεστραμμένων οχετών όμβριων στον Λιμένα (Θάσος) Δήμου Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης(θεομηνία) που προέκυψε από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2019.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

6. «Περί κατάρτισης του σχεδίου της 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Επιτροπής)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος