Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 28-07-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 23-07-2021
Αριθ. πρωτ. 11542
Αριθ. Συνεδρ.: 41η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 28η του μηνός  Ιουλίου  έτους 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί παραλαβής – έγκρισης των μελετών του έργου ‘’Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη – Η/Μ μελέτη ανάπλασης παραλιακής ζώνης Σκάλας Ραχωνίου’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

2.«Περί κατακύρωσης πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Δημοπρασίας και Απευθείας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του παιδικού σταθμού Λιμένα μετά από άγονο διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ ».
(Εισηγητής: Ζαφάρογλου Γεώργιος)

3.«Περί έγκρισης ή μη τροποποίησης της αριθμ. 9735/22-8-2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005462287 2019-08-22) και της πρώτης τροποποίησης αυτής με αριθμ. Πρωτοκ. 883/25-01-2021 με τίτλο «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου», Υποέργου 2, της πράξης: «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευση διαρροών του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Θάσου».
(Εισηγητής: Δ.Ε.Υ.Α.Θ)

4.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

5.«Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β Τριμήνου 2021 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

6.«Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος