Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 09-08-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 05-08-2021
Αριθ. πρωτ. 12217
Αριθ. Συνεδρ.: 44η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 9η του μηνός  Αυγούστου  έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. «Περί κατάρτισης του σχεδίου της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

3. «Περί έγκριση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Δ.Ε.Υ.Α.Θ)

4. «Περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Δ.Ε.Υ.Α.Θ)

5. «Περί έγκρισης ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, έτους 2021».
(Εισηγητής: Σαλαβάτη Ελένη)

6. «Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

7. «Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

8. «Περί υποβολής ή μη αιτήματος παράτασης υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ», με Κωδικό ΟΠΣ : 5074953, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»,Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα], προϋπολογισμού 161.200,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.».
(Εισηγητής: Γεωργίτση Παναγιώτα)

9. «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Θάσου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

10. «Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του διαγωνισμού του έργου ‘ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

11. «Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του διαγωνισμού του έργου ‘’Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού‘’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος