Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 24-08-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 20-08-2021
Αριθ. πρωτ. 12969
Αριθ. Συνεδρ.: 46η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 24η του μηνός  Αυγούστου έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. «Περί α) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας για την ενίσχυση της ρευστότητας του λόγω της μείωσης των εσόδων τους ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού SARS-CoV και για τον περιορισμό της διασποράς του και
β) την κατάρτιση του σχεδίου της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

3. «Περί δωρεάς κυριότητας ενός Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου από την εταιρεία ENDLESS HOLIDAY A.E προς το Δήμο Θάσου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4. «Περί σύναψης ή μη, συμβάσεων μίσθωσης έργου συνολικά δύο (2) εξωτερικών συνεργατών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θάσου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Adrion Cultural Heritage Collections Network – ADRINETBOOK” του προγράμματος INTERREG V-B Adriatic – lonian Cooperation 2014-2020, στο οποίο ο Δήμος Θάσου είναι εταίρος».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος