Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 30-08-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 26-08-2021
Αριθ. πρωτ. 13203
Αριθ. Συνεδρ.: 47η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 30η του μηνός  Αυγούστου  έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Θάσου» και έγκρισης των από 25-08-2021 τεχνικών προδιαγραφών ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. «Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Θάσου» μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3. «Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων» μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4. «Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2021».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος