Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 10-09-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 06-09-2021
Αριθ. πρωτ. 13695
Αριθ. Συνεδρ.: 49η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Β΄ 3899) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-8-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 10η του μηνός  Σεπτεμβρίου  έτους 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ανάκλησης ή μη διαδικασιών ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος, των έργων με τίτλο:
1) Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς ύδρευσης και πηγών του οικισμού Λιμένα, Κοινότητας Θάσου
2) Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς ύδρευσης και πηγών του οικισμού Λιμεναρίων, Κοινότητας Λιμεναρίων Θάσου
3) Επανακατασκευή κατεστραμμένων τοιχίων αντιστήριξης στην Ποταμιά Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

2.«Περί έγκρισης ή μη της ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς ύδρευσης και πηγών του οικισμού Λιμένα, Κοινότητας Θάσου», λόγω έκτακτης ανάγκης, μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

3. «Περί έγκρισης ή μη της ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς ύδρευσης και πηγών του οικισμού Λιμεναρίων, Κοινότητας Λιμεναρίων Θάσου», λόγω έκτακτης ανάγκης, μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

4. «Περί έγκρισης ή μη της ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Επανακατασκευή κατεστραμμένων τοιχίων αντιστήριξης στην Ποταμιά Δήμου Θάσου», λόγω έκτακτης ανάγκης, μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση». (Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

5. «Περί κατάρτισης του σχεδίου της 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος