Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 20-09-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 16-09-2021
Αριθ. πρωτ. 14202
Αριθ. Συνεδρ.: 51η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Β΄ 3899) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-8-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 20η του μηνός  Σεπτεμβρίου  έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2.« Περί έγκρισης μετάβασης Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Μαντέχου Δέσποινα)

4. « Περί έγκρισης ή μη στην υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4152/2013 του κ Πάγκαλου Μιχαήλ του Γεωργίου».
(Εισηγητής: Μαντέχου Δέσποινα)

5. «Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Θάσου» μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

6. «Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού για την εργασία με τίτλο «Θαλάσσιες Μεταφορές Οχημάτων Δήμου Θάσου» μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

7. «Περί έγκρισης της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Ζαφάρογλου Γεώργιος)

8. «Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 2ου τριμήνου 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Ζαφάρογλου Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος