Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 27-09-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 23-09-2021
Αριθ. πρωτ. 14633
Αριθ. Συνεδρ.: 52η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Β΄ 3899) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-8-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 27η του μηνός  Σεπτεμβρίου  έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης η μη πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος της φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, για εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους της Δ.Κ. Θάσου Θάσου, Δ.Κ. Παναγίας Θάσου και Δ.Κ. Πρίνου, για το Δικαίωμα Υλοτομίας – Απολήψεως Ξυλείας».
(Εισηγητής: Τσούπρα Στέλλα )

3.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου ‘’Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

4.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του διαγωνισμού του έργου ‘’ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

5. «Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του διαγωνισμού του έργου ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

6. «Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του διαγωνισμού του έργου ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

7. «Περί έγκρισης της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου».
(Εισηγητής: Μανίτσας Δημήτριος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος