Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 05-10-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 01-10-2021
Αριθ. πρωτ. 15208
Αριθ. Συνεδρ.: 54η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 5η του μηνός  Οκτωβρίου  έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2.«Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης ισχύος συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (Α΄214), για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έως στις 31/12/2021, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4831/2021 ΦΕΚ 170/τ.Α’/23/09/2021».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.«Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

4.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού IIα του διαγωνισμού του έργου ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΙΝΟ ΠΡΟΣ ΚΑΖΑΒΗΤΙ’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

5.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος