Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 19-10-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 15-10-2021
Αριθ. πρωτ. 16085
Αριθ. Συνεδρ.: 56η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 19η του μηνός  Οκτωβρίου  έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θάσου έτους 2021».
(Εισηγητής: κος Τσολάκης Σταύρος)

2.« Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, έτους 2021».
(Εισηγήτρια: κα Σαλαβάτη Ελένη)

3.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: κος Ευθυμίου Γεώργιος)

4.«Περί έγκρισης ή μη της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση του έργου: ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ (ΘΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγήτρια: κα Αργυρού Δήμητρα)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος