Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 02-11-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 29-10-2021
Αριθ. πρωτ. 16694
Αριθ. Συνεδρ.: 58η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 2η του μηνός  Νοεμβρίου  έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

2.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγήτρια: κα Μαντέχου Δέσποινα)

3.«Περί έγκρισης ή μη της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: κος Τσολάκης Σταύρος)

4. «Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή,
έτους 2021».
(Εισηγητής: κα Σαλαβάτη Ελένη)

5. «Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ Τριμήνου 2021 του Δήμου Θάσου ».
(Εισηγητής: κος Ευθυμίου Γεώργιος)

6. «Περί έγκρισης ή μη της από 22-10-2021 αίτησης της εταιρίας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. για παράταση του χρόνου υλοποίησης της αριθ 12295/06-08-2021 σύμβασης για την «Προμήθεια διαξονικού φορτηγού ανατρεπόμενου με γερανό και αρπάγη» στα πλαίσια του Προγράμματος», στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος