Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16-3-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

 

Θάσος, 12-3-21

Αριθ. πρωτ. 3709

Αριθ. Συνεδρ.:14η

 

ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα. Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 16η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

 

 1. «Περί Εξειδίκευση Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 22/2021 Δημοτικού Συμβουλίου ».

(Εισηγητής:  Δήμαρχος )

 

 1. « Περί έγκριση η μη των Τευχών Δημοπράτησης, των όρων της Διακήρυξης και της υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο «Σχέδιο Ασφάλειας Νερού Ύδρευσης του Δήμου Θάσου» της πράξης με τίτλο “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Θάσου και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού” στο Ε.Π. “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020” με κωδικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5041440».

 

(Εισηγητής: Γεώργιος Τσένης Πολιτικός Μηχανικός ΔΕΥΑΘ  )

 

 1. « Περί έγκριση η μη των Τευχών Δημοπράτησης, των όρων της Διακήρυξης και της υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Θάσου» της πράξης με τίτλο “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Θάσου και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού” στο Ε.Π. “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020” με κωδικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5041440».

 

(Εισηγητής: Γεώργιος Τσένης Πολιτικός Μηχανικός ΔΕΥΑΘ     )

 

 1. «Περί Αποδοχής η μη  της  Χρηματοδότησης  του Δήμου  Θάσου  από  την ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  και Εφαρμογής  του Υπουργείου Εσωτερικών  για την Υλοποίηση του Έργου ¨ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ¨».

(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος )

 

 1. «Περί 1. Αποδοχής η μη  της  Χρηματοδότης του Δήμου  Θάσου  από την Περιφέρεια  Α.Μ.Θ. Για  την υλοποίηση  του  Έργου  ΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ¨
 2. 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του  Οικονομικού  Έτους  2021».

(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος  )

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κυριακίδης Ελευθέριος