Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 09-11-2021 (60η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 05-11-2021
Αριθ. πρωτ. 17179
Αριθ. Συνεδρ.: 60η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 9η του μηνός  Νοεμβρίου  έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί Κατάρτισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Θάσου Οικονομικού Έτους 2022».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

2.«Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2022».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος