Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 16-11-2021 (61η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 12-11-2021
Αριθ. πρωτ. 17538
Αριθ. Συνεδρ.: 61η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 16η του μηνός  Νοεμβρίου  έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 22/2021 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

2. «Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού του διαγωνισμού του έργου ‘Επανακατασκευή κατεστραμμένων οχετών ομβρίων στον Λιμένα (Θάσος) Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: κος Τσολάκης Σταύρος)

3. «Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο».
(Εισηγητής: κος Μανίτσας Δημήτριος)

4. «Περί έγκρισης ή μη της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

5. «Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια ασφαλτικών Δήμου Θάσου» και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

6. «Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

7. «Περί έγκρισης ή μη υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, μεταξύ Δήμου Θάσου και Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: κα Μαύρου Αργυρώ)

8. «Περί εγκρίσεως ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Γ΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ ».
(Εισηγητής: κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

9. «Περί έγκρισης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

10. «Περί ανάκλησης ή μη των Αποφάσεων 231/21, 232/21, 233/21, 234/21, 250/21, 251/21 και 252/21 ».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος