Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 23-11-2021 (62η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 19-11-2021
Αριθ. πρωτ. 17987
Αριθ. Συνεδρ.: 62η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια περιφοράς » και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 23η του μηνός  Νοεμβρίου  έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω:
Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας
Γ) τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ)

 

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

2. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: κα Μαντέχου Δέσποινα)

3.«Περί έγκρισης ή μη κατάρτισης και ψήφισης Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου «Δ.Η.Κ.Ε.Θ.» οικονομικού έτους 2022 ».
(Εισηγητής: κος Κουτσουμανής Γεώργιος)

4.«Περί έγκρισης ή μη κατάρτισης και ψήφισης εισηγητικής έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου «Δ.Η.Κ.Ε.Θ.» οικονομικού έτους 2022 ».
(Εισηγητής: κος Κουτσουμανής Γεώργιος)

5. «Περί έγκρισης ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Στοχοθεσία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου «Δ.Η.Κ.Ε.Θ.» οικονομικού έτους 2022 ».
(Εισηγητής: κος Κουτσουμανής Γεώργιος)

6. «Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Γ΄ Τριμήνου του Οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου «Δ.Η.Κ.Ε.Θ.» οικονομικού έτους 2021».
(Εισηγητής: κος Κουτσουμανής Γεώργιος)

7. «Περί απευθείας ανάθεση μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ 32 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

8. «Περί απευθείας ανάθεση μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια ασφαλτικών» σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ 32 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος