Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 29-11-2021 (63η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 25-11-2021
Αριθ. πρωτ. 18338
Αριθ. Συνεδρ.: 63η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 29η του μηνός  Νοεμβρίου  έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του διαγωνισμού του έργου ‘’ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: κος Τσολάκης Σταύρος)

2.«Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ‘’ιρλανδικής διάβασης‘’ επί της παλαιάς χάραξης της εθνικής οδού Λιμεναρίων – Λιμένα‘’».
(Εισηγητής: κος Τσολάκης Σταύρος)

3.«Περί έγκρισης ή μη Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, Οικονομικού Έτους 2022».
(Εισηγητής: κος Μανίτσας Δημήτριος)

4.«Περί αποδοχής ή μη της χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων και κατά προτεραιότητα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους ή εκκρεμών υποχρεώσεων προς τρίτους προκειμένου να μη καταστούν ληξιπρόθεσμες».
(Εισηγητής: κος Ευθυμίου Γεώργιος)

5.«Περί αποδοχής ή μη της χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
(Εισηγητής: κος Ευθυμίου Γεώργιος )

6.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 18ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: κος Ευθυμίου Γεώργιος)

7. «Περί μείωσης τελών λαϊκής αγοράς Πρίνου λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων επαγγελματιών και παραγωγών για το διάστημα Μαρτίου 2020 – Δεκεμβρίου 2020.»
(Εισηγητής: κα Δρακόντου Σωτηρία)

8. «Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων»
(Εισηγητής: κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος