Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 07-12-2021 (64η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 03-12-2021
Αριθ. πρωτ. 18868
Αριθ. Συνεδρ.: 64η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 7η του μηνός  Δεκεμβρίου  έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

2. «Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεων Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 22/2021 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

3. «Περί έγκρισης ή μη Επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ραξή για την ενίσχυση απόρων μαθητών».
(Εισηγητής: κος Καραβούζης Στυλιανός)

4. «Περί ανάκλησης ή μη της αρίθμ. 269/2021 απόφασης έγκρισης του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘’Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θάσου έτους 2021’’ και συνέχισης του διαγωνισμού».
(Εισηγητής: κος Τσολάκης Σταύρος)

5. «Περί έγκρισης ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, έτους 2021».
(Εισηγητής: κα Σαλαβάτη Ελένη)

6. «Περί έγκρισης ή μη προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022 του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Δημαρωγός».
(Εισηγητής: κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

7. «Περί έγκρισης ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) –Στοχοθεσία για το έτος 2022 του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Δημαρωγός».
(Εισηγητής: κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

8. «Περί έγκρισης ή μη του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θάσου και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. για την υλοποίηση της πράξης «Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Θάσου στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Μ.Θ. – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφισταμένη περιβαλλοντική νομοθεσία – Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του» και έγκρισης ή μη της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης»
(Εισηγητής: κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

9. «Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Θάσου» και έγκρισης των από 29-11-2021 τεχνικών προδιαγραφών».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

10. «Περί έγκρισης ή μη μετάβασης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου, καθώς και των υπαλλήλων που το συνοδεύουν».
(Εισηγητής: κος Στύλογλου Μιλτιάδης)

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος