Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 14-12-2021 (65η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 10-12-2021
Αριθ. πρωτ. 19601
Αριθ. Συνεδρ.: 65η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 14η του μηνός  Δεκεμβρίου  έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.«Περί έγκρισης ή μη της 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου , οικονομικού έτους 2021».
(Εισηγητής: κος Μανίτσας Δημήτριος)

2.«Περί έγκρισης ή μη κατάρτισης στοχοθεσίας έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, ως αναπόσπαστο τμήμα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2022».
(Εισηγητής: κος Μανίτσας Δημήτριος )

3.«Περί έγκρισης ή μη παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

4.«Περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: κος Τσένης Γεώργιος)

5.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: κα Μαντέχου Δέσποινα)

6.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: κα Μαντέχου Δέσποινα)

7.«Περί έγκρισης ή μη των όρων διακήρυξης και καθορισμού των όρων δημοπράτησης του έργου ‘‘Κατασκευή πεζοδρομίων στη Σκάλα Παναγίας κοινότητας Παναγίας’’».
(Εισηγητής: κος Τσολάκης Σταύρος)

8.«Περί έγκρισης ή μη των όρων διακήρυξης και καθορισμού των όρων δημοπράτησης του έργου ‘‘Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός ρυμοτομικών σχεδίων Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: κος Τσολάκης Σταύρος)

9.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεων Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 22/2021 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

10.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για τη διάνοιξη οδού βόρεια του ΟΤ 168 στον οικισμό Λιμεναρίων Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: κα Σωτηρέλη Θωμαή)

11.«Περί έγκρισης ή μη της 43/2021 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την επωνυμία « ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ»(Προϋπολογισμός 2022)».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

12.«Περί έγκρισης ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην με αριθ. πρωτ. 4840/05-05-2021 Πρόσκληση με κωδικό 14.30.1.2 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, μεταξύ Δήμου Θάσου και Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την εκτέλεση του έργου «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκάλα Ραχωνίου – Σκάλα Καλλιράχης».
(Εισηγητής: κα Μαύρου Αργυρώ)

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος