Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 22-12-2021 (66η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 17-12-2021
Αριθ. πρωτ. 20633
Αριθ. Συνεδρ.: 66η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 22η του μηνός  Δεκεμβρίου  έτους 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

2.«Περί εξειδίκευσης πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. 10.6117.0005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

3.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με ΑΟ 09 του ΟΤ 76 στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: κα Σωτηρέλη Θωμαή)

4.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με ΑΟ 04 του ΟΤ 71 στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: κα Σωτηρέλη Θωμαή)

5.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού στην περιοχή του ΟΤ 75».
(Εισηγητής: κα Σωτηρέλη Θωμαή)

6. «Περί έγκρισης ή μη της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» του Δήμου Θάσου.
(Εισηγητής: κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

7.«Περί έγκρισης ή μη μετάβασης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου, καθώς και των υπαλλήλων που το συνοδεύουν».
(Εισηγητής: κος Στυλογλού Μιλτιάδης)

8.«Περί έγκρισης ή μη 4ης τροποποίησης – παράτασης της αριθ 50331/08-05-2019 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος Θάσου)

9.«Περί παροχής διευκρινήσεων στα πλαίσια του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος Θάσου)

10.« Περί έγκρισης ή μη των όρων της Διακήρυξης και της υλοποίησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ» (ΦΑΣΗ Α΄), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Υδροδότηση άνυδρων νησιών & έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οικον. έτους 2021 με κωδικό 2006ΣΕ33000000».
(Εισηγητής: Δ.Ε.Υ.Α.Θ)
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος