Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 07-01-2022 (1η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 03-01-2022
Αριθ. πρωτ. 30
Αριθ. Συνεδρ.: 1η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 7η του μηνός  Ιανουαρίου  έτους 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

2.«Περί μείωσης τελών λαϊκής αγοράς Πρίνου λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων επαγγελματιών και παραγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου 2021 – Ιουνίου 2021».
(Εισηγητής: κα Μαντέχου Δέσποινα)

3.«Περί έγκρισης ή μη 6ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, οικονομικού έτους 2021».
(Εισηγητής: κος Μανίτσας Δημήτριος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος