Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 22-3-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

 

 Θάσος, 18-3-21

Αριθ. πρωτ. 4112

Αριθ. Συνεδρ.:16η

 

ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κ. Τσολάκης Σταύρος
  3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
  4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
  5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
  6. κα. Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 22η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

 

  1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».

(Εισηγητής: Δήμαρχος  )

 

  1. «Περί Υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης«Αναβάθμιση- Εκσυγχρονισμός ΕΕΛ Παναγιάς – Ποταμιάς Θάσου» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 14577/24-07-2020 Πρόσκλησης (ΑΤ09) του Υπουργείου Εσωτερικών / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης».

(Εισηγητής:  Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ  )

 

  1. «Περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία   ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

(Εισηγητής:   Ζαφάρογλου Γεώργιος   )

 

  1. «Περί Εξειδίκευση Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 22/2021 Δημοτικού Συμβουλίου ».

(Εισηγητής: Δήμαρχος  )

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κυριακίδης Ελευθέριος