Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 24-01-2022 (2η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 20-01-2022
Αριθ. πρωτ. 1546
Αριθ. Συνεδρ.: 2η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 24η του μηνός  Ιανουαρίου  έτους 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.«Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής».
(Εισηγητής: κος Δήμαρχος)

2.«Περί ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού εκτελούμενων έργων έτους 2022».
(Εισηγητής: κος Τσολάκης Σταύρους)

3.«Περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: κος Τσένης Γεώργιος)

4.«Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: κος Τσολάκης Σταύρος)

5.«Περί λήψης απόφασης για την αποστολή πρόσκλησης παροχής εξηγήσεων συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του διαγωνισμού του έργου ‘’Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Μαριών Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: κος Τσολάκης Σταύρος)

6.« Περί καθορισμού όρων διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση κτιρίου για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στον Δήμο Θάσου».
(Εισηγητής: κα Βερζαμάνη Ευδοξία)

7.« Περί καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους πωλητές Λαϊκών Αγορών (Παραγωγούς και Επαγγελματίες) του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: κα Μαντέχου Δέσποινα)

8.«Περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων του σχεδίου διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου», Α/Α 8 της πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα Αποχέτευσης (Β’ Φάση)»με κωδικό ΟΠΣ 5007724 στο Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00€».
(Εισηγητής: κος Τσένης Γεώργιος)

9.«Περί αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων, για χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος στήριξης καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα προς επανασύνδεση του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφελών ».
(Εισηγητής: κα Καραγιάννη Βασιλεία)

10.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]».
(Εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού)

11.«Περί αποδοχής ή μη της χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας σύμφωνα με τον αρ. πρωτ. του έγγραφου 2699/17-01-22 του Υπουργείο Εσωτερικών για πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄ της Χώρας».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος