Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 04-02-2022 (4η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 31-01-2022
Αριθ. πρωτ.  2422
Αριθ. Συνεδρ.: 4η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 4η του μηνός  Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022».
(Εισηγητής: κος Ευθυμίου Γεώργιος)

2.«Περί τριμηνιαίας Έκθεσης Δ τριμήνου εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου Έτους 2021».
(Εισηγητής: κος Ευθυμίου Γεώργιος)

3.«Περί Κατάρτισης σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2022 του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΞΗ».
(Εισηγητής: κος Ευθυμίου Γεώργιος)

4.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: κα Μαντέχου Δέσποινα)

5.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: κα Μαντέχου Δέσποινα)

6.«Περί ορισμού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης και διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Θάσου και των νομικών του προσώπων που στερούνται προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

7.« Περί ορισμού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης και διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Θάσου και των νομικών του προσώπων που στερούνται προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

8.« Περί εξειδίκευσης πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

9.« ”Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι-Α του διαγωνισμού του έργου ‘’Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θάσου έτους 2021”».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος )

10.« Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων του σχεδίου διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου «Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου» με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0021837876 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΑΑ 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 570.000,00 €».
(Εισηγητής: Κα Τσούπρα Στέλλα)

11.« Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων του σχεδίου διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση και καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου» με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0021836275 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΑΑ 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 1.170.000,00€».
(Εισηγητής: Κα Τσούπρα Στέλλα)

12.«Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ. 2001/2022 μελέτης του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Δ.ΔΠΟΤΑΜΙΑΣ” προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 30.695,55€».
(Εισηγητής: Κος Περζαμάνης Ιωάννης)

13.«Περί ‘έγκρισης ή μη της υπ΄ αριθμ. 2030/2022 μελέτης του έργου ‘’ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ’ προϋπολογισμού με (με ΦΠΑ) 490.965,14€ ».
(Εισηγητής: Κος Περζαμάνης Ιωάννης)

14.«Περί Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) οικ. έτους 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος