Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 11-02-2022 (5η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 07-02-2022
Αριθ. πρωτ.  3126
Αριθ. Συνεδρ.: 5η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 11η του μηνός  Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δ΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος)

2.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

3.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

4.«Περί καθορισμού αριθμού σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για πρακτική άσκηση στον Δήμο Θάσου, κατά το έτος 2022».
(Εισηγητής: Κος Στρατηγέντας Σωτήριος)

5.«Περί αποδοχής ή μη αίτησης σπουδάστριας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Στρατηγέντας Σωτήριος)

6.«Περί υποβολής ή μη πρότασης ένταξης της πράξης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» προϋπολογισμού 495.000,00€, σύμφωνα με την αριθ 2030/2021 μελέτη της υπηρεσίας, στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος